Regulaminy

Regulamin rozliczania kosztów GZM i ustalania opłat za używanie lokali
Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów c.o. obowiązujący od dnia 1.01.2023 r.
Regulamin rozliczania kosztów wody zimnej i odprowadzania ścieków
Regulamin w sprawie obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń finansowych Spółdzielni z osobami zwalniającymi lokale
Regulamin wynagradzania Członków Zarządu
Regulamin porządku domowego
Regulamin parkowania
Aneks nr 1 do regulaminu parkowania
Regulamin rozliczania kosztów centralnej ciepłej wody użytkowej
Regulamin komitetów domowych mieszkańców
Regulamin nabywania i utraty członkostwa
Regulamin rozliczeń finasowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych.
Regulamin organizowania przetargu w celu ustalenia osoby, która uzyska prawo pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
Aneks nr 1 do regulaminu organizowania przetargu w celu ustalenia osoby, która uzyska prawo pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
Regulamin najmu lokali mieszkalnych
Regulamin najmu lokali użytkowych
Regulamin postępowania w sprawach zabudowy pomieszczeń ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub handlowo-usługowe
Regulamin udostępniania dokumentów członkom spółdzielni
Regulamin ochrony przeciwpożarowej
Regulamin organizacyjny
Regulamin finansowania budowy garaży oraz ich użytkowania
Regulamin przetargowy na wykonanie usług zewnętrznych lub dostaw towarów
Regulamin gospodarki finansowej
Regulamin funduszu udziałowego
Regulamin funduszu zasobowego
Regulamin funduszu remontowego
Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin komisji rewizyjnej
Regulamin komisji gospodarki zasobami mieszkaniowymi
Regulamin komisji lokalowej
Regulamin komisji statutowo-regulaminowej
Regulamin Zarządu
Schemat organizacyjny obowiązujący od dnia 1.12.2023 r.