Przewodnik interesanta

 • Dział Członkowsko-Mieszkaniowy
  tel. 12 411-12-41   wew. 20
  pokój 230

  Przyjęcia stron:
  poniedziałek   11oo – 17oo
  czwartek           9oo – 13oo

  Pracownicy Działu:
  Monika Mirek  – Samodzielny Specjalista ds. Członkowsko-mieszkaniowych


  Dział prowadzi sprawy związane z:

  1. Uzyskaniem praw członkowskich i skreśleniem z Rejestru Członków.
  2. Nabyciem lokalu mieszkalnego lub garażu aktem notarialnym.
  3. Regulowaniem tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego i garażu po zgonie Członka Spółdzielni lub małżonka oraz osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu w zasobach Spółdzielni bez praw członkowskich.
  4. Przekształceniem praw do lokali w prawo odrębnej własności na rzecz osób uprawnionych.

  Z dniem 9 września 2017 r. ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze zmieniono postanowienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. Dokonane zmiany w sposób istotny zmieniają dotychczasowe regulacje, w szczególności w zakresie powstania i ustania członkostwa w spółdzielni. Najistotniejsze zmiany w stosunku do poprzedniego obowiązującego stanu prawnego w zakresie uregulowań związanych z członkostwem w spółdzielni to:

  • powstanie związku pomiędzy spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu a członkostwem w spółdzielni. W dotychczasowym stanie prawnym o przystąpieniu do spółdzielni decydowali posiadacze prawa do lokalu,
  • w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i własnościowego prawa do lokalu stosunek członkostwa powstaje z mocy prawa, bez obowiązku wypełniania deklaracji, wpłaty wpisowego i wnoszenia udziałów. Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie,
  • ustawodawca odmiennie uregulował sytuację osób, którym przysługuje prawo odrębnej własności. Osoby te nie mają obowiązku członkostwa w spółdzielni, przysługuje im natomiast roszczenie o przyjęcie w poczet członków. W tym celu osoby te obowiązane są złożyć deklarację członkowską (wzór deklaracji w załączeniu),
  • ustanie członkostwa w spółdzielni następuje z chwilą utraty prawa do lokalu.

  Jeżeli członkowi przysługuje w danej spółdzielni więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będący podstawą uzyskania członkostwa, ustanie członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich praw do lokali,

  • Członek spółdzielni, któremu w dniu wejścia w życie w/wym. ustawy nie przysługiwało prawo do lokalu stracił z tym dniem członkostwo w spółdzielni.
 • Dział Czynszów i Rozliczeń
  tel. 12 411 94 18
  pokój nr 226

  Przyjęcia stron :
  poniedziałek:     1100 -1700
  czwartek: 900 -1300

  Pracownicy Działu:
  Agata Feć
  Dominika Augustyniak
  Krystyna Gospodarczyk


  Dział prowadzi sprawy związane z:

  1. Rozliczaniem czynszów,
  2. Ustalaniem i rozliczaniem wysokości wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz udziałów członkowskich,
  3. Ustanowieniem prawa odrębnej własności,
  4. Uzyskaniem dokumentów niezbędnych do otrzymania dodatku mieszkaniowego,
  5. Sporządza dokumenty:
   • do założenia Księgi Wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
   • potrzebne do Kancelarii Notarialnych oraz Banków do sprzedaży lub darowizny,
   • do Urzędów Skarbowych związanych z rozliczeniami spadku po zmarłych członkach,
   • zaświadczenia do MOPS-u,
   • ugody – w przypadku zaległości czynszowych.
 • Dział Techniczny
  tel. 12 417-34-09

  centrala: 12 411-75-75 wew. 17,18
  pokoje nr : 218, 219

  Pracownicy Działu:

  mgr inż. Adam Chochla – Inspektor Nadzoru ds. Elektrycznych

  mgr inż. Renata Sendor – Inspektor Nadzoru ds. Budowlanych

  mgr inż. Mateusz Miller – Inspektor Nadzoru ds. Budowlanych

  mgr inż. Krzysztof Tyrpuła – Inspektor Nadzoru ds. Sanitarnych

   

  Dział prowadzi sprawy związane z:

  1. Nadzór bieżący nad prawidłowym przebiegiem i jakością prac remontowo-modernizacyjnych :
   • wymiana okien klatek schodowych, okien piwnicznych, okien w maszynowni,
   • remonty kapitalne i awaryjne dachów,
   • remonty kapitalne i awaryjne dróg,
   • remonty kapitalne i awaryjne chodników,
   • remonty i budowa nowych miejsc parkingowych,
   • ocieplenia budynków i loggii balkonowych,
   • prace na wysokości (naprawy balkonów , naprawa i wymiana obróbek blacharskich),
   • malowanie klatek schodowych
   • regulacje hydrauliczne c.o.
   • wymiana WLZ
   • remonty kapitalne i awaryjne instalacji wod.-kan. , gaz. , c.o.
   • wymiana dźwigów
  2. Bieżący nadzór nad postępowaniami przetargowymi (przygotowanie przetargów w zakresie specyfikacji przetargowych , projektów umów, koordynacja prac Komisji Przetargowych, udział w pracach Komisji przetargowych).
  3. Załatwianie spraw związanych z awariami dachów, loggii balkonowych (przecieki), czyli ogólnie spowodowanymi opadami atmosferycznymi .
  4. Przyjmowanie i zlecanie zgłoszeń związanych z awariami wod.kan.-gaz. c.o. (nie prowadzimy spraw spowodowanych awariami wewnętrznych instalacji).
  5. Nadzór nad prawidłowym działaniem przewodów kominowych i przeprowadzaniem ustawowych przeglądów kanałów kominowych (wentylacyjnych i spalinowych) – sprawy kominiarskie.
  6. Przygotowujemy opinie w zakresie możliwości adaptacji lokali użytkowych na mieszkania i odwrotnie.
  7. Organizujemy wspólnie z Działem Administracji przeglądy roczne w budynkach.
  8. Wydajemy zgody i określamy warunki techniczne planowanych do wykonania przez dysponentów lokali prac remontowych i modernizacyjnych:
   • wymiana wewnętrznych instalacji w mieszkaniach ,
   • układanie terakoty, parkietu, na podłogach, fliz na ścianach,
   • wymiana drzwi zewnętrznych i okien,
   • wymiany grzejników,
   • zabudowy balkonów, korytarzy, innych wspólnego użytkowania pomieszczeń w budynku,
   • zmiana ścianek działowych, zabudowa krat na oknach, inne prace które w jakikolwiek sposób ingerują w konstrukcję lub instalacje budynku
  9. Prowadzenie ksiąg obiektów budynków.
  10. Przygotowanie planów remontowo-modernizacyjnych rocznych i wieloletnich.
  11. Inne prace zlecane na bieżąco przez Zarząd Spółdzielni w zakresie różnych analiz i możliwości technicznych przyszłych remontów .

  Uwaga!

         Pomimo obowiązku uzyskania zgód na wykonanie głównych remontów w lokalach mieszkalnych i użytkowych (bez względu na charakter własności lokalu) tzw. ponadnormatywne wyposażenie mieszkań, zachęcamy wszystkich dysponentów lokali planujących remonty do wcześniejszej konsultacji z pracownikami Działu Technicznego, którzy już wstępnie określą Państwu jakie prace są dozwolone i możliwe do wykonania; a jakie nie, jakie uzgodnienia należy dokonać ze Spółdzielnią lub instytucjami zewnętrznymi. Pozwoli to Państwu na przygotowanie właściwego wniosku o uzgodnienie prac remontowych ze Spółdzielnią, ułatwi przygotowanie się do remontu (organizacja prac remontowych, zakup właściwych materiałów, stolarki drzwiowej i okiennej itp.).

 • Dział Administracji
  tel.12 411-13-62,
  pokoje nr : 217, 232, 233

  Pracownicy   Działu:

  mgr Jakub Walczak – Kierownik Działu Administracji


  Jakub Walczak  – Rejon administracyjny I

  ul. Fertnera 1,
  ul. Prądzyńskiego 12, 14, 16
  ul. Wiśniowa 14, 16, 18, 20
  ul. Wileńska 7, 9a, 24
  ul. Zaułek Wileński 1, 5, 7
  ul. Żytnia 15, 17
  ul. Augustiańska 17
  ul. Józefa 46
  ul. Bocheńska 3
  ul. Piekarska 2
  ul. Skawińska 14
  ul. Wietora 1
  Pawilon 29 Listopada 57/59


  Małgorzata Wójcik – Rejon administracyjny II

  ul. Bosaków 5
  ul. Brogi 9-13, 19, 40, 43
  ul. Gdańska 24, 28, 29, 32, 34, 40
  ul. Raciborskiego 17 – Garaże
  ul. Kremerowska 5, 7, 9
  ul. Mała 1, 3
  ul. Retoryka 4,4a,4b
  ul. Smoleńsk 15,17


  Adrianna Język – Rejon administracyjny III

  Al. 29-Listopada 41
  ul. Brodowicza 1, 5, 5a, 6, 16
  ul. Klemensiewicza 4
  ul. Lublańska 14, 16
  ul. Miechowity 7
  ul. Nadrzeczna 4, 6, 8
  ul. Środkowa 12
  ul. Filipa 9
  ul. Głowackiego 32
  ul. Łobzowska 57
  ul. Łokietka 10B


  Anna Morawska – Rejon administracyjny IV

  ul. Bandurskiego 62a
  ul. Cieplińskiego 50, 50a, 52
  ul. Grunwaldzka 24
  ul. Kielecka 36
  ul. Kryniczna 2, 17, 19
  ul. Lotnicza 1, 3, 8, 20, 22
  ul. Narzymskiego 9, 24, 25, 26, 32
  ul. Olszańska 16, 20
  ul. Senatorska 25
  ul. Starowiślna 25, 30, 30A
  ul. Sołtyka 12

   

  Dział Administracji zajmuje się prowadzeniem spraw wchodzących w zakres działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi a w szczególności:

  – zapewnieniem właściwego stanu sanitarnego, porządkowego i estetycznego w zasobach mieszkaniowych i terenach przynależnych do budynków,

  – zlecaniem konserwacji w zakresie zieleni, robót stolarskich, ślusarskich, szklarskich, murarskich, domofonowych, elektrycznych, jak również zlecanie usuwania usterek oraz nadzór nad prawidłowością ich usuwania,

  – załatwiania wszelkich interwencji lokatorów oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających o naruszenie regulaminu porządku domowego.

  Segregacja śmieci

  Do pojemnika na surowce wtórne należy wrzucać tylko rzeczy suche nie zawierające płynów.

  Zgniatajmy opakowania tekturowe, butelki plastikowe, opakowania z soków, mleka itp., które składowane są w pojemniku żółtym. Niezgniatane tych opakowań znacznie zwiększa koszty wywozu odpadów.

  Nie należy wrzucać odpadów z grupy niebezpiecznych lub wielomateriałowego sprzętu elektronicznego. Takie odpady muszą trafić do specjalnego punku utylizacji.

  Jeśli to co chcemy wyrzucić nie mieści się w domowym koszu, zalicza się do odpadów wielkogabarytowych. Z wyrzucaniem takich odpadów należy poczekać na akcję „wystawka”.

  Jak już informowaliśmy poprzez ogłoszenia na bramach wejściowych odpady wielkogabarytowe odbierane są bezpłatnie jeden raz w miesiącu w każdy trzeci piątek. Odpady należy wystawić kilka dni przed planowanym wywozem, najpóźniej do środy poprzedzającej trzeci piątek danego miesiąca.