Przetargi

 •  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” w Krakowie ul. M. Dzielskiego 2 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie w 2022 roku niżej wymienionych robót:

  1. Prace projektowe w zakresie instalacji sanitarnych.
  2. Wymiana zaworów podpionowych.
  3. Wykonanie wiat śmietnikowych.
  4. Docieplenia stropodachów i wykonanie prac termomodernizacyjnych budynków.
  5. Czyszczenie instalacji kanalizacyjnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej.

  Informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni, tel. 12 417-34-09

  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Termin składania ofert: do 10.06.2022 r. do godz. 1200 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo:

  • unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.
  • swobodnego wyboru oferenta bez konieczności informowania pozostałych o dokonanym wyborze.

  Szczegółowa specyfikacja przetargowa w cenie 100,00 zł, dostępne drogą elektroniczną na e-maila od 21.05.2022 r. po przesłaniu kopii wpłaty.

  Opłatę za specyfikację oraz wadium określone w SIWZ należy wpłacić na konto Spółdzielni: Bank PKO BP S.A.O/Kraków 41 1020 2906 0000 1602 0013 8255


  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” w Krakowie ul. M. Dzielskiego 2 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie w 2022 roku niżej wymienionych robót:

  1. Wymianę instalacji elektrycznej WLZ w budynkach SM Centrum
  2. Remont i dostawę  dźwigu osobowego.
  3. Malowanie klatek schodowych i pomieszczeń wspólnych w zasobach SM Centrum
  4. Wymianę drzwi wejściowych w budynkach mieszkalnych i witryn w lokalach użytkowych.
  5. Wykonanie wiat śmietnikowych
  6. Docieplenia stropodachów i wykonanie prac termomodernizacyjnych budynków.

   

  Informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni, tel. 12 417-34-09

  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Termin składania ofert: do 05.04.2022 r. do godz. 1200

  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo:

  • unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.
  • swobodnego wyboru oferenta bez konieczności informowania pozostałych o dokonanym wyborze.

  Szczegółowa specyfikacja przetargowa w cenie 100,00 zł, dostępne drogą elektroniczną na e-maila od: 21.03.2022 r. po przesłaniu kopii wpłaty.

  Opłatę za specyfikację oraz wadium określone w SIWZ należy wpłacić na konto Spółdzielni: Bank PKO BP S.A.O/Kraków 41 1020 2906 0000 1602 0013 8255

 • Kraków dn. 8.04.2022 r.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa CENTRUM posiada do wynajęcia lokale:

  • LOKAL BIUROWO-MAGAZYNOWY o pow. 27,96 m2 przy ul. Kremerowskiej 9 w Krakowie
  • LOKAL BIUROWO-MAGAZYNOWY o pow. 23,00 m2 przy ul. Kremerowskiej 5 w Krakowie
  • LOKAL BIUROWO-MAGAZYNOWY  o  pow .  23,96 m2  /dwa pokoje/  przy Kremerowskiej 5 w Krakowie
  • POMIESZCZENIA PIWNICZNE o pow. 106,00 m2 przy al. 29 Listopada 57-59 w Krakowie
  • POMIESZCZENIE PO HYDROFORNI (zły stan techniczny), o pow. 40,00 m2 przy ul. Fertnera 1/ Prądzyńskiego w Krakowie

  Wszelkie informacje uzyskać można pod nr telefonu:

  12/ 411 75 75 wew. 28 oraz 601 445 155

               

   

                                     

 •  

  Kraków, dnia 29 marzec 2022r.

  OGŁOSZENIE  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Krakowie, ul. Dzielskiego 2 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony w celu ustalenia osoby, która uzyska prawo pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 40/96 w Krakowie o pow. użytkowej 38,30 m2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, położonego na  pierwszym piętrze z własnością którego związany jest udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 89/10000 części.

  •  do mieszkania przynależy piwnica o pow. użytkowej 3,63 m2.
  •  cena wywoławcza   9.400,00 zł/1m2
  •  wysokość wadium   18.000,00 zł

  Postąpienie minimum 100,00 zł/1m2

  Przetarg bez udziału oferentów odbędzie się 28 kwietnia 2022 (czwartek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni przy ul. M. Dzielskiego 2.

  Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia formularza ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej Spółdzielni smcentrum.com.pl w zakładce przetargi. Do formularza prosimy dołączyć kserokopię potwierdzającą wpłatę wadium. Niniejsze dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: przetarg ofertowy na lokal mieszkalny Kraków ul. Gdańska 40/96) w siedzibie Spółdzielni ul. Dzielskiego 2, pokój nr 215 lub przesłać na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” ul. Dzielskiego 2, 31-465 Kraków – w terminie do dnia 26 kwietnia 2022 roku do godziny 1400 (data wpływu do Spółdzielni).

        Oglądanie mieszkania odbędzie się w dniach: 11 kwietnia 2022 roku (poniedziałek) w godzinach 1400 do 1630 oraz 12 kwietnia 2022 roku (wtorek) w godzinach od 1200 do 1430. Spotkanie w zbywanym mieszkaniu.

  Stan techniczny mieszkania wymaga remontu, który wykonuje nabywca na własny koszt i we własnym zakresie, bez żadnych roszczeń z tego tytułu pod adresem Spółdzielni.

  Bliższych informacji na temat zakresu remontu udzieli Dział Techniczny Spółdzielni, tel. 12-417-34-09,  12-411-12-41.

     Wpłata wadium do dnia 25 kwietnia 2022r. na  konto S.M. „CENTRUM”  Bank PKO BP S.A. O/Kraków nr 41 1020 2906 0000 1602 0013 8255. Za datę wpływu przyjmuje się dzień uznania na rachunku Spółdzielni.

      Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne i osoby prawne.

  Każdy uczestnik przetargu zostanie powiadomiony o jego wyniku drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną.

  Nabywca zobowiązany jest do wpłacenia ceny nabycia lokalu mieszkalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyn na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

  Osoby biorące udział w przetargu zobowiązane są do zapoznania się  i przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie organizowania przetargu w celu ustalenia osoby, która uzyska prawo pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz Aneksie nr 1 do tego regulaminu.

  Statut Spółdzielni, Regulamin organizowania przetargu w celu ustalenia osoby, która uzyska prawo pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz Aneks Nr 1 do w/w regulaminu znajdują się na stronie internetowej S.M. „CENTRUM” www.smcentrum.com.pl .