Walne 2017

 
Walne Zgromadzenie 02.06.2017 r.

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu w dniu 02.06.2017 r.
Poszerzony porządek obrad walnego zgromadzenia
Poszerzony projekt uchwał
Projekt uchwał
Sprostowanie do projektu uchwał
Regulamin rady nadzorczej - projekt
Sprawozdanie z działalności zarządu za 2016 r.
Kierunki rozwoju i zamierzenia zarządu na 2017 r.
Sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych na walnym w dniu 17.06.2016 r.
Informacja dot. punktu 16 - rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego działki nr 1090/2 przy ul. Wiśniowej.
Bilans
Rachunek zysków i strat
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Zestawienie wyników na eksploatacji gzm
Stany funduszu remontowego
Analiza wyniku
Węzłowe wskaźniki sytuacji majątkowej i finansowej spółdzielni
Opinia biegłego rewidenta
Protokół

 

Raport z badania sprawozdania finansowego S.M. Budynki Rozproszone.
 

Walne Zgromadzenie 25.03.2017 r.

 

Zawiadomienie o nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 25.03.2017 r.
Projekt statutu
Projekt uchwał
Poprawki zgłoszone przez członków spółdzielni.
Protokół