Przetarg na mieszkanie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Krakowie, ul. Dzielskiego 2 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony w celu ustalenia osoby, która uzyska prawo pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 40/96 w Krakowie o pow. użytkowej 38,30 m2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, położonego na  pierwszym piętrze z własnością którego związany jest udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 89/10000 części.

  •  do mieszkania przynależy piwnica o pow. użytkowej 3,63 m2.
  •  cena wywoławcza   9.400,00 zł/1m2
  •  wysokość wadium   18.000,00 zł

Postąpienie minimum 100,00 zł/1m2

Przetarg bez udziału oferentów odbędzie się 28 kwietnia 2022 (czwartek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni przy ul. M. Dzielskiego 2.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia formularza ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej Spółdzielni smcentrum.com.pl w zakładce przetargi. Do formularza prosimy dołączyć kserokopię potwierdzającą wpłatę wadium. Niniejsze dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: przetarg ofertowy na lokal mieszkalny Kraków ul. Gdańska 40/96) w siedzibie Spółdzielni ul. Dzielskiego 2, pokój nr 215 lub przesłać na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” ul. Dzielskiego 2, 31-465 Kraków – w terminie do dnia 26 kwietnia 2022 roku do godziny 1400 (data wpływu do Spółdzielni).

      Oglądanie mieszkania odbędzie się w dniach: 11 kwietnia 2022 roku (poniedziałek) w godzinach 1400 do 1630 oraz 12 kwietnia 2022 roku (wtorek) w godzinach od 1200 do 1430. Spotkanie w zbywanym mieszkaniu.

Stan techniczny mieszkania wymaga remontu, który wykonuje nabywca na własny koszt i we własnym zakresie, bez żadnych roszczeń z tego tytułu pod adresem Spółdzielni.

Bliższych informacji na temat zakresu remontu udzieli Dział Techniczny Spółdzielni, tel. 12-417-34-09,  12-411-12-41.

   Wpłata wadium do dnia 25 kwietnia 2022r. na  konto S.M. „CENTRUM”  Bank PKO BP S.A. O/Kraków nr 41 1020 2906 0000 1602 0013 8255. Za datę wpływu przyjmuje się dzień uznania na rachunku Spółdzielni.

    Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne i osoby prawne.

Każdy uczestnik przetargu zostanie powiadomiony o jego wyniku drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną.

Nabywca zobowiązany jest do wpłacenia ceny nabycia lokalu mieszkalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyn na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

Osoby biorące udział w przetargu zobowiązane są do zapoznania się  i przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie organizowania przetargu w celu ustalenia osoby, która uzyska prawo pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz Aneksie nr 1 do tego regulaminu.

Statut Spółdzielni, Regulamin organizowania przetargu w celu ustalenia osoby, która uzyska prawo pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz Aneks Nr 1 do w/w regulaminu znajdują się na stronie internetowej S.M. „CENTRUM” www.smcentrum.com.pl .