Przetarg na wykonanie robót

Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum w Krakowie ul. M. Dzielskiego 2 ogłasza przetarg na wykonanie w 2021 roku niżej wymienionych robót:

  • wykonanie wymiany stolarki okiennej w piwnicy w budynku przy ul. Krynicznej 2,
  • wykonanie zadaszenia, montaż odbojów, wykonanie ścian z materiałów nieprzeziernych śmietnika przy ul. 29 Listopada 57-59,
  • wykonanie remontu kanalizacji wód deszczowych przy parkingu ul. Cieplińskiego 52,
  • znalezienie i usunięcie przyczyn osiadania posadzek i ścian piwnic oraz terenu przy budynku ul. Mała 1-3,

Informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni, tel. 12 417-34-09. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium do dnła 17.06.2021 r w wysokości określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert: do 18.06.2020 r. do godz. 1 200 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo:

  • unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferenta bez konieczności informowania pozostałych o dokonanym wyborze.

Szczegółowa specyfikacja przetargowa w cenie 50,00 zł, dostępna drogą elektroniczną na e-maila techniczny@smcentrum.com.pl od 02.06.2021 r. po przesłaniu kopii wpłaty.

Opłatę za specyfikację oraz wadium określone w SIWZ należy wpłacić na konto Spółdzielni: Bank PKO BP S.A.O/Kraków 41 1020 2906 0000 1602 0013 8255.