Ogłoszenie o przetargu lokalu mieszkalnego Senatorska 25/5

Spółdzielnia Mieszkaniowa CENTRUM w Krakowie, ul. Dzielskiego 2 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony w celu ustalenia osoby, która uzyska prawo pierwszeństwa zawarcia umowy 0 ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Senatorskiej 25/5 w Krakowie 0 pow. użytkowej 34,24 m2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, położonego na pierwszym piętrze.

  • do mieszkania przynależy piwnica o pow. użytkowej 1,80 m2.
  • cena wywoławcza 9.000,00 zł/m2
  • wysokość wadium 15 500,00 zł
  • Postąpienie minimum 100,00 zł/m2

Przetarg bez udziału oferentów odbędzie się 17 czerwca 2021r. (czwartek) o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. M. Dzielskiego 2.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia formularza ofertowego zamieszczonego na Stronie internetowej Spółdzielni www.smcentrum.com.pl w zakładce przetargi. Do formularza prosimy dołączyć kserokopię potwierdzającą „łatę wadium. Niniejsze dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: przetarg ofertowy na lokal mieszkalny Kraków ul. Senatorska 25/5) w siedzibie Spółdzielni ul. Dzielskiego 2, pokój nr 215 lub przesłać na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum ul. Dzielskiego 2, 3 1-465 Kraków – w terminie do dnia 15 czerwca 2021 roku do godziny 14.00.

Oglądanie mieszkania odbędzie się w dniach: 7 czerwca 2021 roku (poniedziałek) w godzinach od 14.00 do 16.30 oraz 10 czerwca 2021 roku (czwartek) w godzinach 12.00 do 14.30. Spotkanie w zbywanym mieszkaniu z zachowaniem wymogów sanitarnych. Stan techniczny mieszkania wymaga remontu, który wykonuje nabywca na własny koszt i we własnym zakresie, bez żadnych roszczeń z tego tytułu pod adresem Spółdzielni. Bliższych informacji na temat zakresu remontu udzieli Dział Techniczny Spółdzielni, tel. 12/417-34-09, 12/411-12-41.

Wpłata wadium do dnia 14 czerwca 2021r. na konto S.M. CENTRUM Bank Pocztowy S.A. O/Kraków nr 07 1320 1856 2917 3228 2000 0001. Za datę wpływu przyjmuje się dzień uznania na rachunku Spółdzielni. Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne i osoby prawne.

Każdy uczestnik przetargu zostanie powiadomiony o jego wyniku drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną. Nabywca zobowiązany jest do wpłacenia ceny nabycia lokalu mieszkalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni Od daty przeprowadzenia przetargu. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

Spółdzielnia Mieszkaniowa CENTRUM oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyn na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników. Osoby biorące udział w przetargu zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie organizowania przetargu w celu ustalenia osoby, która uzyska prawo pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz Aneksie nr 1 do tego regulaminu. Statut Spółdzielni, Regulamin organizowania przetargu w celu ustalenia osoby, która uzyska prawo pierwszeństwa zawarcia umowy 0 ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz Aneks Nr 1 do w/w regulaminu znajdują się na stronie internetowej S.M. CENTRUM www.smcentrum.com.pl .