Przetarg robót na 2022 rok

Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum w Krakowie ul. M. Dzielskiego 2 ogłasza przetarg na wykonanie w 2022 roku niżej wymienionych robót:

  • przeglądy kominiarskie,
  • przeglądy gazowe,
  • przeglądy elektryczne ,
  • konserwacja zieleni niskiej,
  • konserwacja zieleni wysokiej.

Informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni, tel. 12 417-34-09.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu Jest wniesienie wadium w wysokości określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert: do 23.11.2021 do godz. 1200 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo:

  • unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny,
  • swobodnego wyboru oferenta bez konieczności informowania pozostałych o dokonanym wyborze.

Szczegółowa specyfikacja przetargowa w cenie 50,00 zł, dostępne drogą elektroniczną na e-maila techniczny@smcentrum.com.pl od 02.1 1 .2021 po przesłaniu kopii wpłaty.

Opłatę za specyfikację oraz wadium określone w SIWZ należy wpłacić na konto Spółdzielni: Bank PKO BP S.A.O/Kraków 41 1020 2906 0000 1602 0013 8255.