Informacja Wodociągi Miasta Krakowa

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna informują, że w dniu 28 marca 2022 r. wpłynęła do siedziby Spółki decyzja Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podtrzymująca wydaną uprzednio decyzję Prezesa w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Krakowie z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres 3 lat.

W tej sytuacji została podjęta decyzja o stosowaniu przez WMK S.A. w rozliczeniach z odbiorcami usług, cen i stawek opłat obowiązujących przed dniem 28.05.2021 r. do czasu wstrzymania wykonalności wspomnianej decyzji Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, bądź prawomocnego rozstrzygnięcia trwającego sporu pomiędzy Wodociągami Miasta Krakowa S.A. a Prezesem Wód Polskich.

Od dnia 29 marca 2022 r. obowiązywać będą ceny za 1 m3 dostarczanej wody, 1 rn3 odebranych ścieków, stawki opłaty abonamentowej oraz stawki za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, które wynoszą:

Lp. Wyszczególnienie Cena/Stawka netto w zł Cena/Stawka brutto w zł
1 Cena w zł za 1 m3 dostarczanej wody dla wszystkich Odbiorców. 4,11 4,44
2 Cena w zł za 1 m3 odebranych ścieków dla wszystkich Dostawców. 5,60 6,05
3 Opłata stała abonamentowa dla:    
– 30-dniowego okresu rozliczeniowego, 5,13 5,54
– 60-dniowego okresu rozliczeniowego, 5,13 5,54
– 90-dniowego okresu rozliczeniowego, 5,13 5,54
– 60-dniowego rozliczenia wynikającego z przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody, 2,02 2,18
4 Stawka opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczenia ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 0,028 0,030

Cena brutto zawiera 8% podatku VAT.

 

INFORMACJA

W związku z możliwością dalszych zmian cen wody i odprowadzania ścieków, obecnie stosowana w naliczeniach czynszowych stawka za wodę i odprowadzanie ścieków nie ulega zmianie.

Różnice kosztów powstałe w wyniku zmiany cen zostaną rozliczone w rozliczeniu rocznym.