Walne 2015

 

Protokół
Załączniki od nr 1 do nr 5 – Listy obecności
Załącznik nr 6 – Porządek obrad
Załącznik nr 7 – Protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej
Załącznik nr 8 – Realizacja wniosków zgłoszonych na walnym zgromadzeniu członków 06.06.2014 r.
Załącznik nr 9 – Protokół komisji rewizyjnej rady nadzorczej z przeprowadzonego sprawdzenia prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego S.M. Budynki Rozproszone za rok 2014
Załącznik nr 10 – Sprawozdanie z działalności zarządu S.M. Budynki Rozproszone za 2014 rok
Załącznik nr 11 – Protokół komisji wnioskowej
Załącznik nr 12 – Wnioski zgłoszone na walnym zgromadzeniu członków w dniu 12.06.2015 r.
Załącznik nr 13 – Sprawozdanie rady nadzorczej S.M. Budynki Rozproszone z działalności w roku 2014
Załącznik nr 14 – Odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykreślenia z Rejestru Członków Spółdzielni