Walne 2023

 

Protokół z Walnego Zgromadzenia w dniu 13.06.2023 r.
Zawiadomienie o uzupełnieniu porządku obrad WZ
ZAWIADOMIENIE
Punkt 8 - Realizacja wniosków z 2019 roku
Punkt 9 - Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
Punkt 11 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2022 roku
Punkt 14 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.
Punkt 15 - Informacja z realizacji wniosków polustracyjnych
Punkt 16 -Wniosek o odwołanie 2 członków Rady Nadzorczej
Punkt 19 - Pismo w sprawie wyboru Przedstawiciela na Kongres
Punkt 20 - Pismo w sprawie wyboru Delegata na Zjazd ZRSMRP
Punkt 21 - Wyjaśnienia do pisma Członka
Punkt 22 - Wniosek o zbycie działki drogowej przy ul. Lotniczej
Projekt uchwał
Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.06.2023 r.
Pismo ZRSMRP - ostrzeżenie przed działaniem grup przestępczych trudniącymi się handlem pełnomocnictwami
Projekt uchwały zgłoszonej przez członków Spółdzielni i projekty uchwał sporządzone w oparciu o żądanie zamieszczenia oznaczonych spraw
Poprawki do uchwał zgłoszone przez Członków Spółdzielni
Sprostowanie poprawki pisarskiej