Walne 2022

 

Protokół z głosowania na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Centrum"
Zawiadomienie
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 rok
Sprawozdanie Zarządu z działaności Spółdzielni za 2021 rok
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021
List polustracyjny z lustracji Spółdzielni za lata 2016-2018
Informacja dotycząca sprzedaży lub rozwiązania prawa wieczystego użytkowania działki przy ul. Malawskiego
Projekt uchwał
Pełnomocnictwo do udziału w głosowaniu na piśmie uchwał WZCz