Dział Członkowsko-Mieszkaniowy

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy
tel. 12 411-12-41   wew. 20
pokój 230

Przyjęcia stron:
poniedziałek   11oo – 17oo
czwartek          9oo – 13oo

Pracownicy Działu:
Monika Mirek  – Samodzielny Specjalista ds. Członkowsko-mieszkaniowych


Dział prowadzi sprawy związane z:

  1. Uzyskaniem praw członkowskich i skreśleniem z Rejestru Członków.
  2. Nabyciem lokalu mieszkalnego lub garażu aktem notarialnym.
  3. Regulowaniem tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego i garażu po zgonie Członka Spółdzielni lub małżonka oraz osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu w zasobach Spółdzielni bez praw członkowskich.
  4. Przekształceniem praw do lokali w prawo odrębnej własności na rzecz osób uprawnionych.

Z dniem 9 września 2017 r. ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze zmieniono postanowienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. Dokonane zmiany w sposób istotny zmieniają dotychczasowe regulacje, w szczególności w zakresie powstania i ustania członkostwa w spółdzielni. Najistotniejsze zmiany w stosunku do poprzedniego obowiązującego stanu prawnego w zakresie uregulowań związanych z członkostwem w spółdzielni to:

  • powstanie związku pomiędzy spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu a członkostwem w spółdzielni. W dotychczasowym stanie prawnym o przystąpieniu do spółdzielni decydowali posiadacze prawa do lokalu,
  • w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i własnościowego prawa do lokalu stosunek członkostwa powstaje z mocy prawa, bez obowiązku wypełniania deklaracji, wpłaty wpisowego i wnoszenia udziałów. Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie,
  • ustawodawca odmiennie uregulował sytuację osób, którym przysługuje prawo odrębnej własności. Osoby te nie mają obowiązku członkostwa w spółdzielni, przysługuje im natomiast roszczenie o przyjęcie w poczet członków. W tym celu osoby te obowiązane są złożyć deklarację członkowską (wzór deklaracji w załączeniu),
  • ustanie członkostwa w spółdzielni następuje z chwilą utraty prawa do lokalu.

Jeżeli członkowi przysługuje w danej spółdzielni więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będący podstawą uzyskania członkostwa, ustanie członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich praw do lokali,

  • Członek spółdzielni, któremu w dniu wejścia w życie w/wym. ustawy nie przysługiwało prawo do lokalu stracił z tym dniem członkostwo w spółdzielni.