Przetarg na wykonanie robót w 2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” w Krakowie ul. M. Dzielskiego 2 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie w 2022 roku niżej wymienionych robót:

  1. Budowa wiaty śmietnikowej ul. Wileńska 24
  2. Budowa wiaty śmietnikowej z rozbiórką starego śmietnika al. 29 Listopada 57-59
  3. Docieplenie stropodachu ul. Starowiślna 30a
  4. Termomodernizacja budynku Senatorka 25
  5. Czyszczenie pionów i poziomów kanalizacyjnych w zasobach SM Centrum

Informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni, tel. 12 417-34-09.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert: do 12.08.2022 r. do godzi 1200. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo:

  • unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.
  • swobodnego wyboru oferenta bez konieczności informowania pozostałych o dokonanym wyborze.

Szczegółowa specyfikacja przetargowa w cenie 100,00 zł, dostępne drogą elektroniczną na e-maila od 27.07.2022 r. po przesłaniu kopii wpłaty.

Opłatę za specyfikację oraz wadium określone w SIWZ należy wpłacić na konto Spółdzielni: Bank PKO BP S.A.O/Kraków 41 1020 2906 0000 1602 0013 8255.